مراحل صدور پروانه کسب

مراحل اول:

1- ثبت نام درسایت www.estmhd.irوتشکیل پرونده در دبیرخانه اتحادیه و بازردید از واحد صنفی فوق توسط بازرس.
2- تاریخ شروع بکاریاقولنامه یااجاره خط مکان……………جهت تشکیل پرونده دراداره دارایی کمتراز4 ماه باشد.
3- واریز ورودی سال اول۹۶ به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بحساب جاری 6104337759998915 بانک ملت بنام اتحادیه صنف تابلو سازان مشهد ویاواریزطی حواله اینترنتی بشماره حساب فوق ویاحواله بین بانکی ویا واریزطی کارتخوان درمحل اتحادیه.
4- دریافت استعلام دارایی از مسئولین دبیرخانه و فن و حرفه ای _ تشخیص هویت _ بهداری.
5- واریزفیش بمبلغ 5۰۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری ۴۳۰۰۵۵۵۵۰ بانک تجارت شعبه بلوارسازمان آب باشناسه پرداخت ۳۰۰۹۹۹۹۳ بنام اتاق اصناف مشهد وتهیه ۱ برگ کپی از آن وتحویل اصل وکپی مربوطه به دبیرخانه اتحادیه جهت ثبت نام درکلاس آموزشی اصناف.

مراحل دوم:

1- ثبت نام درسایت www.Iranianasnaf.ir درقسمت اشخاص حقیقی (واحدهای صنفی)یااشخاص حقوقی(شرکتها)و دریافت کدرهگیری وتماس با اتحادیه وسپس دریافت پیامک شناسه پرداخت از طریق تلفن همراه جهت واریزمبلغ ۱۰۰،۰۰۰ریال ازسایت فوق وگرفتن پرینت مربوطه جهت پرونده صنفی دراتحادیه.

مراحل سوم:

1- واریزفیش بمبلغ 3۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۵۸۰۱۷۰۴۰۰۲ بانک ملی بنام سازمان بازرگانی خراسان(خزانه).
2- واریزفیش بمبلغ 3۰۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۱۰۳۱۰۰۵۹۷۰۰۴ بانک ملی بنام اتاق اصناف ایران.
3- واریزفیش بمبلغ 3۰۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری ۴۳۰۰۶۲۷۲۷ بانک تجارت شعبه بلوارسازمان آب باشناسه پرداخت ۳۰۰۹۹۹۹۳ (کلیه شعب بانک تجارت) بنام واحدبازرسی ونظارت استان.
4- واریزفیش بمبلغ 3۰۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری ۴۳۰۰۵۵۵۵۰ بانک تجارت شعبه بلوارسازمان آب باشناسه پرداخت ۳۰۰۹۹۹۹۳ (کلیه شعب بانک تجارت) بنام اتاق اصناف مشهد.
5- تهیه ۱ برگ کپی از تمامی فیش های واریزی فوق وتحویل به اتحادیه.
6- حضور درجلسه هئیت مدیره اتحادیه جهت بررسی مدارک واستعلام های پرونده وتاییدیه صدور پروانه کسب.

مراحل آخر:

1- هماهنگی تلفنی بااتحادیه جهت دریافت پروانه کسب صادرشده .