اخبار و اطلاعیه ها

باز گشت اخبار و اطلاعیه ها

ابلاغ بخشنامه

نوشته شده در تاریخ 1400-10-02 بخش نامه


در خصوص ابطال مطالبه مالیاتی ناشی از تراکنش های بانکی ونحوه رسیدگی جهت بهره برداری و ابلاغ به اعضا تحت پوشش 
دسته بندی

آخرین اطلاعیه ها