اخبار و اطلاعیه ها

باز گشت اخبار و اطلاعیه ها

بخشنامه-درج آگهی فاقد پروانه

نوشته شده در تاریخ 1396-01-20 بخش نامه


با احترام , نظر به اینکه به استناد تبصره 3 ماده 17 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/1392 مجلس محترم شورای اسلامی , انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقدپروانه کسب ممنوع و متخلفین محکوم به جرایم نقدی پیش بینی شده در قانون اخیر الذکر بوده و رسانه های گروهی نیز مکلف به مطالبه پروانه کسب متقاضی قبل از نشر آگهی میباشند لذا , با عنایت به اینکه این مهم بدلیل اثرات موثری که پیرامون مخاطره انداختن امنیت اجتماعی واقتصادی شهروندان بهمراه دارد بصورت ویژه از سوی معاونت محترم قضائی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مورد پیگیری میباشد ضرورت دارد اتحادیه های محترم نیز با حساسیت ویژه نسبت به رصد و کنترل آگهی های منتشره در جراید اقدام و چنانچه مواردی مغایر با مفاد تبصره 3 ماده 17 قانون نظام صنفی ( فاقدپروانه کسب ) رویت گردید مراتب با ذکر مستندات به این اتاق منعکس تا از طرق قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.دسته بندی

آخرین اطلاعیه ها