اعضا هیئت مدیره اتحادیه تابلوسازان مشهد

رئیس هیئت مدیره
کاظم
کاظم محیط رادی
نایب رئیس اول
سید
سید جعفر طباطبایی یزدی
نایب رئیس دوم
محمود
محمود ذکاوت
دبیر
علیرضا
علیرضا حسن زاده
خزانه دار
مهدی
مهدی رشیدمهر
بازرس
مرتضی
مرتضی ذوقی