اخبار و اطلاعیه ها

باز گشت اخبار و اطلاعیه ها

انتخابات اتحادیه

نوشته شده در تاریخ 1399-02-01 بخش نامه


بدینوسیله هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف تابلوسازان مشهد معرفی میگردند :

1- کاظم محیط رادی                        سمت                  رئیس اتحادیه 

2- سید جعفر طباطبایی یزدی              سمت                   نائب رئیس اول

3-محمود ذکاوت                             سمت                   نائب رئیس دوم

4-علیرضا حسن زاده                       سمت                   دبیر

5-مهدی رشیدمهر                           سمت                    خزانه دار

6- مرتضی ذوقی                            سمت                    بازرسدسته بندی

آخرین اطلاعیه ها